missie

Missie:


NL-Term (de Vereniging voor Nederlandstalige Terminologie) wil zich als veldvereniging profileren en een spilfunctie vervullen tussen

 • gebruikers onderling

 • gebruikers en de Taalunie

 • gebruikers en het Instituut voor de Nederlandse Taal, c.q. het Expertisecentrum Nederlandstalige Terminologie

met als doel het behouden en versterken van Nederlandstalige terminologie en vaktaal.


Visie:


Nederlandstalige terminologie en vaktaal zijn belangrijk voor goede communicatie tussen overheden/instellingen/bedrijven en burgers in het Nederlandse taalgebied enerzijds en tussen burgers onderling anderzijds. Verengelsing van Nederlandstalige terminologie en vaktaal werkt verlies aan culturele eigenheid en miscommunicatie in de hand. Dit heeft bovendien nadelige gevolgen voor het onderwijs en andere maatschappelijke sectoren. Daarom moeten Nederlandstalige terminologie en vaktaal behouden blijven en versterkt worden.


Doelstellingen:


Om deze missie en visie te realiseren, heeft NL-Term de volgende doelstellingen:

 1. bevorderen van de samenwerking in het vakgebied;

 2. vertegenwoordigen van de belangen van Nederlandstaligen inzake terminologie en vaktaal;

 3. bevorderen van de bekendheid van het vakgebied en het belang ervan binnen het Nederlandse taalgebied

 4. bevorderen van de deskundigheid op het vakgebied.


Werkwijze:


Deze doelstellingen wil NL-Term implementeren door o.a.

 1. de organisatie en uitvoering van de jaarlijkse (Terminologie in het Nederlandse Taalgebied) TiNT-dagen

 2. een interactief forum op de website voor, door en met gebruikers

 3. actief mee te werken aan de op- en uitbouw en positionering van het Expertisecentrum Nederlandstalige Terminologie (ENT) van het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT)

 4. gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de Taalunie op basis van informatie uit het werkveld

 5. samenwerking en informatie-uitwisseling met het ENT en INT.