missie

Missie

NL-Term (de Vereniging voor Nederlandstalige Terminologie) wil zich als veldvereniging profileren en een spilfunctie vervullen tussen

 • gebruikers van terminologie onderling

 • gebruikers van terminologie en de Nederlandse Taalunie

 • gebruikers van terminologie en het Instituut voor de Nederlandse Taal, c.q. het Expertisecentrum Nederlandstalige Terminologie

met als doel het behouden en versterken van Nederlandstalige terminologie en vaktaal.


Visie

Nederlandstalige terminologie en vaktaal zijn belangrijk voor goede communicatie tussen overheden, instellingen, bedrijven en burgers in het Nederlandse taalgebied. Daarom moeten Nederlandstalige terminologie en vaktaal behouden blijven en versterkt worden.


Doelstellingen

Om deze missie en visie te realiseren heeft NL-Term de volgende doelstellingen:

 1. het bevorderen van de samenwerking op het gebied van Nederlandstalige terminologie en vaktaal;

 2. het bevorderen van de bekendheid en het belang van Nederlandstalige terminologie en vaktaal;

 3. het bevorderen van de deskundigheid op het gebied van Nederlandstalige terminologie en vaktaal;

 4. het behartigen van de belangen van Nederlandstaligen inzake terminologie en vaktaal.


Werkwijze

Deze doelstellingen wil NL-Term implementeren door o.a.

 1. het organiseren van de jaarlijkse TiNT-dagen (Terminologie in het Nederlandse Taalgebied);

 2. het beschikbaar stellen van een interactief forum op de website voor, door en met gebruikers;

 3. het actief meewerken aan de op- en uitbouw en positionering van het Expertisecentrum Nederlandstalige Terminologie (ENT) van het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT);

 4. het gevraagd en ongevraagd advies geven aan de Nederlandse Taalunie op basis van informatie uit het werkveld;

 5. de samenwerking en informatie-uitwisseling met het ENT en INT.