geschiedenis

GESCHIEDENIS NL-TERM


Op 7 november 1997 werd de Vereniging voor Nederlandstalige Terminologie (NL-Term) opgericht. Het initiatief kwam van enkele leden van de Werkgroep Terminologie en Opleiding van het SaNT (Samenwerkingsverband voor Nederlandse Terminologie) van de Nederlandse Taalunie. Toen het SaNT in 1997 ophield te bestaan, wilden de initiatiefnemers van NL-Term een nieuw platform creëren, waar mensen die interesse hadden voor of zich bezighielden met terminologie, elkaar konden ontmoeten.

 

De eerste taken die het nieuwe bestuur op zich nam, waren vooral van bestuurlijke aard. De statuten moesten worden opgesteld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam, er kwam een huishoudelijk reglement voor het bestuur, er werd nagedacht over de oprichting en functie van een Adviesraad. Ook de uitbouw van het ledenbestand behoorde tot de prioriteiten. Reeds in het eerste werkingsjaar slaagde het bestuur er tenslotte ook in om sponsoring aan te trekken. Vooral de Nederlandse Taalunie speelde hier een belangrijke rol.

 

Er waren van in het begin ook al acties naar de leden toe. De eerste Nieuwsbrief zag vrij snel het levenslicht, en zou gedurende de komende vijf jaar op regelmatige tijdstippen de leden informeren over activiteiten en publicaties in het domein van de terminologie. Leden van het bestuur vertaalden ook de menu's en teksten van de European Terminology Information Server (ETIS) in het Nederlands. In november 1998 kwam de eerste Algemene Ledenvergadering, voorafgegaan door een studiedag "Terminologiebeheer als onderdeel van het informatie­management" in Antwerpen.

 

In 1999 trad NL-Term naar buiten met een eigen webstek. De Adviesraad kreeg stilaan vaste vorm en bestond uit een twintigtal leden die uit verschillende aan terminologie gerelateerde domeinen kwamen. Stilaan kwam ook de samenwerking met andere verenigingen op gang. Zo organiseerde NL-Term samen met de Deutsche Terminologietag in maart in Utrecht een studiedag over het verschil in rechtssystemen in Duitsland en Nederland. In oktober organiseerde NL-Term in samenwerking met STDH (Stichting Tekstcorpora en Databestanden voor de Humaniora) een studiedag rond terminologie en tekstcopora. In november kwam er een studiedag over neologisme in Utrecht. Jaren later zou Neoterm, de databank voor neologismen in de Nederlanden, het levenslicht zien.

 

Nog in datzelfde jaar werd een eerste projectgroep van NL-Term geboren, de Projectgroep Terminologie en Opleiding. Deze projectgroep zou de opvolger worden van de Werkgroep Terminologie en Opleiding van het vroegere SaNT. Een van de eerste actiepunten van de nieuwe PTO was het organiseren van een aantal gastcolleges door en ontmoetingen van docenten met dr. Lynne Bowker van de University of Dublin in Brussel en Maastricht over het thema Vertalen en tekstcorpora.

 

Pogingen om de andere werkgroep van het SaNT, de Werkgroep Terminologie en Bedrijf (WTB) om te vormen tot een projectgroep van NL-Term, mislukten, mede door een gebrek aan belangstelling vanuit het bedrijfsleven.

 

In 2000 werden de statuten officieel gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Nederland. De vereniging bestond nu echt! De samenwerking met de Deutsche Terminologietag ging verder en resulteerde in het gemeenschappelijk organiseren van een studiedag in Keulen over financiële terminologie. Op de festiviteiten naar aanleiding van de twintigste verjaardag van de Nederlandse Taalunie in Gent werd een eerste versie van Neoterm voorgesteld. De jaarlijkse themadag naar aanleiding van de algemene ledenvergadering ging over kwaliteitsbewaking in het vertaalproces.

Het jaar 2001 zorgde voor een primeur in de terminologiewereld. NL-Term was de eerste vereniging die de organisatie van het grote TAMA (Terminology in Advanced Microcomputer Applications)-congres buiten Oostenrijk toegewezen kreeg! Dit was een grote blijk van vertrouwen die de internationale terminologiewereld stelde in de nog jonge terminologievereniging. In datzelfde jaar nam een bestuurslid van NL-Term actief deel aan de organisatie van de Terminology Summer School in Wenen. In mei organiseerde NL-Term een vervolgstudiedag rond kwaliteitsbewaking in het vertaalproces.

De sponsoring door de Nederlandse Taalunie kreeg een andere vorm: er werd nu een structurele sponsoring toegekend aan projecten die door NL-Term warden georganiseerd. Eén van die projecten werd het tweejaarlijks organiseren van een grote terminologiedag in de Nederlanden. In september was NL-Term mede-organisator van het lustrumcongres van Metacom.

 

In 2001werd NL-Term ook lid van de EAFT, de Europese Vereniging voor Terminologie. Het jaar daarop was de voorzitter van NL-Term ondervoorzitter van diezelfde vereniging.

 

Voor 2002 kreeg NL-Term financiële steun van de Nederlandse Taalunie voor het organiseren van twee studiedagen die een groot succes kenden. Thema’s waren dit keer medische terminologie en juridisch tolken en vertalen. NL-Term verleende ook haar medewerking aan de Terminology Summit in Brussel.

 

2003 werd een topjaar voor de vereniging. In dat jaar organiseerde NL-Term in de gebouwen van het Vlaams Parlement in Brussel haar IIe Nederlandstalig Terminologiecongres. Gedurende twee dagen waren terminologieminnend Nederland en Vlaanderen aanwezig op wellicht het grootste evenement uit de geschiedenis van NL-Term. In de zomer van dat jaar organiseerde NL-Term in Amsterdam een studiedag rond taal, kennis en terminologie. Er werd verder gewerkt aan de implementatie van Neoterm, en ook Vipterm, het virtueel informatiepunt voor terminologie, kreeg stilaan vorm.